Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens aansluitende schriftelijke bepalingen en met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant worden de overeenkomsten tussen Canary BV en de klant geacht gesloten te zijn onder volgende voorwaarden: 

 1. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 
 2. Iedere bestelling of opdracht verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard en na ontvangst van een welondertekende offerte. 
 3. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering van de producten en/of uitvoering van de diensten stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande     ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 
 4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. 
 5. Een uitvoerings- of installatietermijn wordt benaderend opgegeven, een vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst.  
 6. Canary BV kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de uitoefening van haar opdracht, in geval van zware fout of bewezen opzet en/of bedrog. In geen geval kan Canary BV aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden     door derden. Enige aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de aan de klant gefactureerde bedragen. 
 7. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de     juridische toestand van de koper of haar aandelenstructuur. 
 8. Klachten betreffende geleverde diensten of goederen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na vaststelling van het probleem. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 
 9. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.
 10. De facturatie van terugkerende kosten gebeurt, tenzij anders overeengekomen, upfront op kwartaalbasis. Op het einde van elk kwartaal wordt, indien van toepassing, een eindafrekening gemaakt voor eventuele overusage (zoals (i) bijkomende     activaties, (ii) verhoogde leesfrequentie van datapunten (iii) verhoogd verbruik op telecomabonnementen, (iv)...).
 11. Voor klanten waarbij facturatie van het datavolume gebeurt op basis van het aantal dataposts per datapunt, wordt het volgende bepaald: wordt de overeengekomen maandelijkse limiet aan dataposts overschreden, zal automatisch het tarief van de hogere staffel in rekening worden gebracht, en dit voor de duur van de betreffende maand tot de eerstvolgende     vernieuwing van het contract.
 12. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg. 
 13. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd ten belope van de intrestvoet voorzien in art. 5 van de wet van 02/08/2002     betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met     minimum van 50 euro) als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 
 14. Eigendomsvoorbehoud: geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven verworven als (minimale) forfaitaire schadevergoeding (waarbij Canary het recht behoudt om de werkelijke schade te vorderen).  
 15. De vrijwaringsplicht van Canary m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van Canary. 
 16. Canary is niet gehouden op enigerlij wijze garantie te bieden of enige aansprakelijkheid op te nemen voor werken, diensten of leveringen waarbij imperfecties, gebreken, disfuncties, etc. optreden, die voortvloeien uit: 
 17. Normale slijtage
 18. Vervanging van batterijen, lampen, smeltzekeringen, ...
 19. Vrijwillige beschadigingen (vandalisme, inbraak, sabotage, ...)
 20. Beschadigingen of functieverlies ingevolge verbouwingswerken die niet door Canary werden uitgevoerd.
 21. Beschadigingen door natuurelementen en externe oorzaken zoals brand, overstroming, bliksem, aardbeving, etc. en overmacht in het algemeen.  
 22. Beschadigingen door overspanning of storingen op de elektrische installatie of op de telefoonlijn.
 23. Beschadigingen door nalatigheid, gebrek aan onderhoud of verkeerd gebruik van de installatie.
 24. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan door de contractspartijen of desgevallend de rechter, te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.
 25. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonden bevoegd. Op de overeenkomsten met de klant is het Belgisch recht van toepassing.
 26. Alle intellectuele eigendomsrechten die vervat zijn in de diensten, producten of leveringen blijven eigendom van Canary BV. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de overeenkomst tussen partijen worden ontwikkeld, behoren exclusief toe aan Canary BV.
 27. Eventuele schriftelijke bevestigde licentieoverdracht van software is slechts definitief na verloop van 30 dagen na oplevering van de software en indien de facturen van de opdracht waarvan de installatie van de software deel uitmaakt volledig door de klant zijn betaald. Bij gebreke aan betaling van alle gefactureerde bedragen voor de betrokken opdracht binnen de 30 dagen na oplevering van de software, wordt deze verwijderd of gedesactiveerd.
 28. De voorwaarden zoals beschreven in de SaaS-overeenkomst die het gebruik van de software regelt, primeren op deze algemene voorwaarden.