Privacy Policy

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking, privacy en het gebruik van de website

CANARY (hierna soms ook aangeduid als de "VENNOOTSCHAP" of "wij") hecht veel belang aan het creëren van een duidelijke, begrijpelijke en vriendelijke omgeving voor haar cliënteel en de bezoekers van haar website.

CANARY neemt ook uw rechten inzake gegevensverwerking en uw privacy ernstig. In dit document legt Canary uit hoe zij uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Het vormt het algemene beleid van Canary op het gebied van gegevensverwerking.

Voor vragen over deze verklaring en ons algemene beleid kunt u altijd contact opnemen met info@brightcanary.eu. Voor vragen die verder gaan dan een gewoon verzoek om informatie kunnen wij u vragen om u te identificeren, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

A. Gebruik van de website

De website heeft tot doel u bekend te maken met de door ons aangeboden producten (in de ruimste zin van het woord, inclusief dienstverlening).

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig, begrijpelijk en volledig mogelijk opgesteld, op basis van onze huidige kennis. Desondanks kan het voorkomen, ondanks onze inspanningen, dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of actueel is.

Deze website geeft algemene informatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Om specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient u contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde e-mailadres.

CANARY kan niet garanderen dat haar website nooit onderbroken zal worden of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

CANARY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt zonder enige beperking.

B. General Data Processing / Privacy Policy

Wie verwerkt jouw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is Canary bv, Cauwerburg 22, 9140 TEMSE, BELGIË, BTW-nummer BE 0726.983.524.

Wij verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere toepasselijke wetten.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Canary gegevens?

Canary verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant een beroep doet op onze diensten (het verzamelen, verwerken, analyseren, schematiseren, visualiseren van gegevens; het rapporteren van bevindingen; het aanbevelen van verbeteringen, aanpassingen, initiatieven; het aanbieden van goederen die nuttig kunnen zijn voor de bovengenoemde diensten, etc.) of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt. Deze activiteiten vatten wij samen onder de noemer "relatiebeheer" en zij hebben met name betrekking op de uitvoering van de projecten en/of diensten waarover wij met u een overeenkomst hebben.  

Indien verzamelde gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten, worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren of voor vergelijking met andere gegevens (ook van derden) voor analytische doeleinden, zullen deze persoonsgegevens steeds voldoende worden geanonimiseerd zodat ze niet aan één of meer personen kunnen worden gekoppeld.

Indien u leverancier bent, verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doel van "leveranciersadministratie". In dat geval is het ook mogelijk dat wij, indien noodzakelijk, uw gegevens opnemen in onze interne planning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opstellen van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het "boekhoudkundige" doel.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens ook, als prospect, d.w.z. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, met de bedoeling om u onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Daarbij kunnen wij ook contact met u opnemen om u informatie te verstrekken over de producten en diensten die worden aangeboden door andere ondernemingen van de groep waartoe Canary behoort (indien van toepassing) en waarvan op verzoek een overzicht kan worden verkregen via info@Canary.be Indien u dergelijke informatie niet wenst, zal Canary deze op eerste verzoek stopzetten.

Tenslotte kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat voor onze activiteiten van belang is of kan zijn, bijvoorbeeld om een beroep te kunnen doen op uw advies of diensten. Wij omschrijven deze activiteiten als "communicatie" of "public relations".

Welke gegevens zal Canary verzamelen en verwerken?

1) In de eerste plaats gaat het om de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project/de diensten/opdrachten waarvoor u een beroep op ons doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Doorgaans geeft u deze gegevens rechtstreeks aan ons door, maar het is ook mogelijk dat wij deze gegevens verkrijgen van andere partijen waarmee u samenwerkt en die gemachtigd zijn om deze gegevens aan ons door te geven. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op eventuele plannen voor toekomstige diensten of een uitbreiding van de bestaande diensten.

Bovenstaande gegevens betreffen dus de 'bijzondere persoonsgegevens'. Bijzondere persoonsgegevens zoals (onder meer) etnische afkomst, godsdienstige/politieke/levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeur, genetische gegevens, enz. (kortweg 'gevoelige persoonsgegevens') worden door ons in beginsel niet verwerkt, tenzij dit op enigerlei wijze van belang zou zijn voor onze opdracht en dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of andere relevante wetgeving. In een dergelijk geval nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om de gevoelige persoonsgegevens alleen te verwerken wanneer dat absoluut noodzakelijk is en om deze zo goed mogelijk te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op strafbare feiten.

In geval van weigering om bepaalde gegevens te verstrekken die absoluut noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren, moet u er ook rekening mee houden dat wij onder deze voorwaarde mogelijk niet in staat zijn om onze contractuele verplichtingen na te komen. Canary zal op deze basis elke contractuele aansprakelijkheid weigeren.

2) Daarnaast hebben wij ook bepaalde persoonsgegevens nodig om een account aan te maken, zoals een e-mailadres, de namen en functies van de personen die gemachtigd zijn om met die account te werken. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor bepaalde registraties.

3) Canary is een gegevensverwerkend bedrijf. De gegevensverwerking richt zich in beginsel niet op persoonsgegevens, maar op kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die betrekking hebben op de (materiële) bedrijfsvoering. Indien daarvoor toch persoonsgegevens nodig mochten zijn, zoals identificatie van werknemers van een bedrijf, hun plaats van tewerkstelling, hun werkgerelateerde activiteiten, werktijden en -uren, etc., dan worden ook deze persoonsgegevens verwerkt voor zover dit noodzakelijk is of louter voortvloeit uit de opdracht die wij uitvoeren.

4) Wij kunnen bepaalde gegevens van leveranciers verwerken om onze eigen planning samenhangend en juist te kunnen opstellen. Het gaat in dit geval om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsmede het soort diensten of producten dat zou worden afgenomen.

5) Wij verwerken financiële gegevens in het kader van de boekhouding.

6) Gegevens over uw positie en activiteiten worden verwerkt in het kader van de communicatie of public relations.

7) Betalingsgegevens kunnen ook door Canary worden bewaard.

8) Tot slot verzamelen wij informatie over het gebruik van onze (online) producten. Dit doen wij uitsluitend om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.  

Hoe verzamelt Canary uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u daartoe (papieren of elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dit via een gesprek, telefonisch contact of e-mail uitwisseling.

Normaal gesproken verkrijgen wij deze gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook voorkomen dat wij ze indirect verkrijgen. Bij direct marketing komt het bijvoorbeeld voor dat wij uw gegevens van derden verkrijgen. Wij zullen u dan meedelen hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen.

Bovendien maken wij, als u onze website of onze online platforms bezoekt, gebruik van cookies waarover u meer kunt lezen in ons cookiebeleid. Wij doen dit met name om de inhoud en het gebruiksgemak van deze website zoveel mogelijk op u als gebruiker van de website af te stemmen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud daarvan en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.      

Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden beschermd, opgeslagen en getransporteerd.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Canary?

In principe verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben naar aanleiding van uw bestelling en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de "boekhoudkundige" verwerking.

Wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, zoals voor direct marketing en communicatie/public relations, is zij gebaseerd op onze legitieme belangen als onderneming, met name de vrijheid van ondernemerschap en informatie. Daarbij zorgen wij steeds voor een evenwicht tussen onze belangen en de uwe, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

Volgens de algemene regel mogen wij uw persoonsgegevens slechts bewaren gedurende de periode waarin zij noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. Wij bewaren uw gegevens dus zolang u gebruik maakt van onze diensten. Daarna blijven wij uw gegevens bewaren gedurende de periode waarin wij ons moeten kunnen verantwoorden voor de geleverde diensten. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Worden de gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van het beheer van de klantenrelaties, het beheer van de leveranciers, de planning, de boekhouding en de communicatie/public relations door de dienst/manager die voor deze activiteiten verantwoordelijk is. Zij kunnen voor bepaalde geïsoleerde diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers op wie wij een beroep doen, zij het steeds onder onze controle.

Tenzij u bezwaar maakt, kunnen ze ook worden doorgegeven aan de andere bedrijven van de groep waarvan Canary deel uitmaakt.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer overheidsinstanties die daartoe bevoegd zijn, ons om gegevens vragen. In dat geval gaan wij eerst na of aan de voorwaarden voor het opvragen van die gegevens is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties. Dit kan wel gebeuren in het kader van contracten voor clouddiensten die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waartoe in beginsel alleen wij toegang hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de aanbieder van deze diensten is gevestigd in een derde land met een passend beschermingsniveau, of dat met deze aanbieder een overeenkomst wordt gesloten ter bescherming van uw rechten.

Uw rechten

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij over u verwerken en deze, indien nodig, laten corrigeren of verwijderen. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen op info@brightcanary.eu met een bewijs van uw identiteit. Wij vragen dit om te voorkomen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.    

Indien wij uw gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, kunt u zich hiertegen op elk ogenblik verzetten door eenvoudig contact op te nemen met info@brightcanary.eu.

Indien uw gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de groep waarvan Canary deel uitmaakt, kunt u hiertegen eveneens bezwaar maken via hetzelfde e-mailadres.

U hebt te allen tijde het recht om een impliciete of expliciete toestemming met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in te trekken, met dien verstande dat dit geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan;

Indien u niet over een e-mailadres beschikt, kunt u ons schrijven op het volgende adres Cauwerburg 22, 9140 Temse, België.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Canary uw gegevens verwerkt, kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.